Publicaties

Wurk

Ensafh nr. 6: Mist Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2013, jiergong 5, nûmer 6 Yn nûmer 6 / 2013 fan it literêre tydskrift Ensafh is it ferhaal Mist opnommen. Losse nûmers fan Ensafh binne foar[…]

Ga verder met lezen …

Profyl

Fierstente betiid waard ik berne yn sikehûs De Sionsberg te Dokkum, noch mar sân moanne hie ik yn ús mem har búk sitten en dêr wie ik al: ien kilo licht, it gewicht fan in[…]

Ga verder met lezen …
Baukje Zijlstra

Baukje Zijlstra

  BAUKJE ZIJLSTRA Profyl Ik bin berne yn Dokkum, yn in Frysktalige húshâlding yn in fermidden dêr't Stedsfrysk de taal fan de strjitte en Nederlânsk de taal fan it offisjele iepenbiere libben wie, dus meartalichheid[…]

Ga verder met lezen …