Oerémis

Oerémis

It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en jûns let hielendal oerémis, it earste ljipaai is fûn. Oké, yn Gelderlân, mar dochs, it[…]

Ga verder met lezen …
Jiskebestimming

Jiskebestimming

It is wer de tiid fan it jier dat der in bedrach fan myn rekken skreaun wurdt foar de begraffenisferiening dêr’t ik neffens my al sûnt myn berte lid fan bin. Us heit en mem[…]

Ga verder met lezen …
Gouden Komkommer

Gouden Komkommer

Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij indiensttreding werd je verteld dat het verplicht was lid te worden van een grafische vakbond.[…]

Ga verder met lezen …