Skrabje

Earst hienen se teminsten noch tegearre west. De krisis bruts al jierren alles ôf dêr’t se mei grutbrocht wienen, mar tegearre kamen se noch in aardich ein. Ek neidat Jaap en sy beide harren baan kwytrekke wienen, wie der altyd noch wol earne in putsje te dwaan, yn ’t earstoan foar in pear moanne, letter foar in pear wiken of sels dagen. Tsjin dy tiid wienen se wol wend om fan in lyts bytsje rûn te kommen, en se hienen de grientetún fansels.

Lees meer of lês mear