Home

Schrijver (zie Schrijven en Prijzen) en redacteur (zie Redactie) van fictie en non-fictie in het Nederlands en het Fries.

Skriuwer (sjoch Schrijven en Prijzen) en redakteur (sjoch Redactie) fan fiksje en non-fiksje yn it Frysk en it Nederlânsk.

Begjin maart 2018 is by de Afûk de Fryske roman De koma-korrektor ferskynd

 

Home

 

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens in aksje in befel wegere. Wylst Siemen – fertize yn hallusinaasjes – yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering. Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy’t Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske ‘nee’ seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

 

15-3-2018: Literêre jûn biblioteek Makkum

Tank oan biblioteek Makkum en de Afûk foar it organisearjen fan dizze jûn.

Home HomeHome

Op tongersdei 15 maart is der yn it ramt fan de Boekewike 2018 fan 19.30 oant 21.30 oere in literêre jûn yn de biblioteek fan Makkum. Dêr sille Jetske Bilker, skriuwster en oersetster fan it boekewikegeskink fan Griet Op De Beeck, Hein Jaap Hilarides, skriuwer en muzikant, en iksels in programma fersoargje oer ûnder oaren uze boeken, it kiezen fan titels en it wurkjen mei feiten en fiksje. Op dizze jûn sil ik wat mear fertelle oer De koma-korrektor.

15 maart 2018, 19:30-21:30 | Bibliotheek Makkum, Kerkstraat 14, 8754 CS Makkum, Tel. 0515-231385 | Kosten: leden € 2,50 | niet-leden € 3,50

1o-3-2018: Boekefeest, Schaaf City Theater te Ljouwert

Op sneon 10 maart fynt yn it ramt fan de Boekewike 2018 yn Schaaf City Theater te Ljouwert om 19.30 oere it Boekefeest plak.

Op dizze jûn nim ik diel oan in diskusje oer it tema ‘Froulju yn de literatuer’ en sil ek De koma-korrektor te keap wêze.

 

Home

 

19.30 – 20.00 oere: ynrin mei muzyk

20.00 – 20.35 oere: diskusje/petear ‘Froulju yn de literatuer’ û.l.f. Wendy Kennedy

20.35 – 20.45 oere: yntermezzo

20.45 – 21.30 oere: lêzing Griet Op De Beeck

21.30 – 22.30 oere: sinjearsessy en ferkeap

22.30 – 00.00 oere: afterparty

Radio Barkas soarget foar de muzyk.

Kaarten voorverkoop € 7,50 bij boekhandel Afûk, Van der Velde Boeken | online via www.afuk.nl | aan de kassa € 10,00