Home

Boeken en verhalen vormen de rode draad in mijn bestaan. Ik ben tweetalig schrijver en redacteur, in het Nederlands en in het Fries. Als schrijver houd ik me voornamelijk bezig met fictie, al schrijf ik in opdracht ook non-fictie (zie verder onder Schrijven en Prijzen). In mijn redactiewerk vormt non-fictie juist de hoofdmoot, al redigeer ik ook regelmatig fictie. Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan: projectcoördinatie, inhoudelijke redactie, taalkundige redactie en correctie (zie verder onder Redactie).

*

Boeken en ferhalen foarmje de reade triid yn myn bestean. Ik bin twatalich skriuwer en redakteur, yn it Frysk en yn it Nederlânsk. As skriuwer bin ik benammen dwaande mei fiksje, al skriuw ik yn opdracht ek non-fiksje (sjoch fierder ûnder Schrijven en Prijzen). Yn myn redaksjewurk is non-fiksje júst it wichtichste part, al redigearje ik ek regelmjittich fiksje. Binnen de redaksjefaze fan it útjouproses bied ik de neikommende tsjinsten oan: projektkoördinaasje, ynhâldlike redaksje, taalkundige redaksje en korreksje (sjoch fierder ûnder Redactie).