Home

Ik ben tweetalig schrijver en redacteur. Als schrijver houd ik me voornamelijk bezig met fictie, al schrijf ik in opdracht ook non-fictie (zie verder onder Schrijven en Prijzen). In mijn redactiewerk vormt non-fictie juist de hoofdmoot, al redigeer ik ook regelmatig fictie. Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan: projectcoördinatie, inhoudelijke redactie, taalkundige redactie en correctie (zie verder onder Redactie).

Ik bin twatalich skriuwer en redakteur. As skriuwer bin ik benammen dwaande mei fiksje, al skriuw ik yn opdracht ek non-fiksje (sjoch fierder ûnder Schrijven en Prijzen). Yn myn redaksjewurk is non-fiksje júst it wichtichste part, al redigearje ik ek regelmjittich fiksje. Binnen de redaksjefaze fan it útjouproses bied ik de neikommende tsjinsten oan: projektkoördinaasje, ynhâldlike redaksje, taalkundige redaksje en korreksje (sjoch fierder ûnder Redactie).

Yn maart 2018 is myn debútroman De koma-korrektor ferskynd

 

Home

 

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens in aksje in befel wegere. Wylst Siemen – fertize yn hallusinaasjes – yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering. Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy’t Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske ‘nee’ seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

 

De koma-korrektor

ISBN: 978 94 9217 680 6

Priis: € 17,50

Te keap yn de boekhannel of by de Afûk.