Rely Jorritsmapriis 2016

dscf1519

De sjuery fan de Rely Jorritsmapriis hat dit jier njoggen prizen takend, foar fiif fersen en fjouwer ferhalen. Myn ferhaal Nacht wie ien fan de fjouwer winnende ferhalen. De útrikking wie op sneon 1 oktober yn Weidum.

De jury van de Rely Jorritsmaprijs heeft dit jaar negen prijzen toegekend, voor vijf gedichten en vier verhalen. Mijn verhaal Nacht was een van de vier winnende verhalen. De uitreiking was op zaterdag 1 oktober in Weidum.


 

Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa te wêzen dat de measte minsken it leafst krekt witte wêr’t se oan ta binne: is dit wier bard of net? Punt. Neat gjin fyftich tinten grys. De boeken fan Laurent Binet (sjoch foarige bloch) roppe faak sokke reaksjes op, en yn Nederlân is dat ek gjin ûnbekend ferskynsel, bygelyks by de boeken fan Frank Westerman, in skriuwer dy’t it leafst út de benearjende hokjes fan fiksje en non-fiksje brekke soe, wat him, behalven op in soad lof, ek wolris op krityk komt te stean.

Lees meer...

Afgelopen zomer heb ik De zevende functie van taal van Laurent Binet gelezen. Zijn vorige boek, HhhH [Himmlers hersens heten Heydrich], over de moordaanslag op nazikopstuk Heydrich in Praach in 1942, sprak mij bijzonder aan. Alle personages in dat boek hebben echt bestaan, en het is gebaseerd op diepgaand feitenonderzoek dat de ruggengraat vormt, maar ondertussen is het hele verhaal ook een geraffineerd spel met feiten en fictie. Het is niet voor niets dat er ‘roman’ op de cover staat, net als bij De zevende functie van taal. Wat me het meest aansprak was dat de lezer ook in dit boek weer volledig op het verkeerde been wordt gezet als het gaat over het onderscheid tussen feit en fictie.

Lees meer...

Ofrûne simmer haw ik De sânde funksje fan taal, of om krekt te wêzen De zevende functie van taal, fan Laurent Binet lêzen. Syn foarige boek, HhhH (Himmlers hersens heten Heydrich), oer de moardoanslach op nazikopstik Heydrich yn Praach yn 1942, spruts my tige oan. Alle personaazjes yn dat boek hawwe echt bestien, en it is basearre op djipgeand feitenûndersyk dat de rêchbonke foarmet, mar ûndertusken is it hiele ferhaal ek in rafinearre spul mei feiten en fiksje. It is net foar neat dat der ‘roman’ op it omkaft stiet, krekt as by De sânde funksje fan taal. Wat my it meast oanstie wie dat de lêzer ek yn dit boek wer folslein op de ferkearde foet set wurdt as it

Lees meer...

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogje schreef op deze plaats: iemand moet toch het minst regelmatig verschijnende blog voor zijn/haar rekening nemen. Op dat moment dacht ik: geen gezeur meer met blogjes en verhaaltjes en andere kleine dingen, elke letter die ik nu nog op papier zet, zal zijn voor het boek waarmee ik bezig ben. Maar zo nu en dan is het toch wel fijn om, tussen de drukke werkzaamheden van een gewone werkweek door, even met iets anders bezig te zijn, iets kleiners, iets lichters, of zonder meer: iets anders.

Lees meer...

It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it minst regelmjittich ferskinende blog foar syn/har rekken neame. Op dat stuit tocht ik: gjin gemier mear mei blogjes en ferhaaltsjes en oare lytse dingen, eltse letter dy’t ik no noch op papier set, sil wêze foar it boek dêr’t ik mei dwaande bin. Mar sa no en dan is it dochs wol noflik om, tusken de drokke wurksumheden fan in gewoane wurkwike troch, efkes mei wat oars dwaande te wêzen, wat lytsers, wat lichters, of sûnder mear: wat oars.

Lees meer...
Page 1 of 512345

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten