Baukje Zijlstra

IS SKRIUWER EN OERSETTER

Har ferhalen binne publisearre yn ûnder oare Ensafh en Revisor (sjoch Publicaties). Sy hat ferskate prizen wûn foar sawol Fryske as Nederlânske ferhalen, wêrûnder trije kear in Rely Jorritsmapriis, en yn 2019 de D.A. Tammingapriis foar it bêste Frysktalige proazadebút fan de foarôfgeande fiif jier (sjoch Prijzen), foar har debútroman De koma-korrektor (sjoch Publicaties en In de pers).

IS SCHRIJVER EN VERTALER

Haar verhalen zijn gepubliceerd in onder andere Ensafh en Revisor (zie Publicaties). Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor zowel Nederlandse als Friese verhalen, waaronder drie keer een Rely Jorritsmapriis, en in 2019 de D.A. Tammingapriis voor het beste Friestalige prozadebuut van de voorafgaande vijf jaar (zie Prijzen), voor haar debuutroman De koma-korrektor (zie Publicaties en In de pers).