Blog

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed is de namme fan in ferhaleprojekt dat Ljouwert UNESCO City of Literature yn de simmer fan 2022 yn it kader fan Arcadia útfierd hat. 100 dagen lang waarden op 100 paradyslike plakken yn Fryslân 100 ferhalen fan 100 skriuwers ferteld. Ien dêrfan wie myn ferhaal 'Lytse kategismus fan gelok', oer in...

Yn de earste Moanne fan 2023 stiet myn stik 'Helden', dat giet oer fan alles behalven oer helden, bygelyks oer oarloch en leafde, oer grimmitigens en betizing, oer dat it der ta docht watfoar ferhalen wy inoar fertelle.

Tusken 7 maaie en 14 augustus 2022, eltse dei fan de 100 dagen dat it kultureel programma Arcadia duorret, bringt Utsteld gelok fan Ljouwert UNESCO City of Literature in nij ferhaal op hieltyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân: 100 dagen, 100 ferhalen, 100 skriuwers, 100 lokaasjes. 1 fan dy 100 is myn ferhaal 'Lytse kategismus fan gelok'....

Yn Ensafh nûmer 1 fan 2022 is myn essay 'Bewege yn nimmenslân' opnaam, oer it Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië fan Freark Beuckens, it haadstik oer dit deiboek yn Op klompen troch de dessa fan Hylke Speerstra, de stikjes yn datselde boek oer it befelwegerjen fan ús heit doe't er yn Yndonesië siet, en de roman De koma-korrektor...

Fiifensantich jier nei de befrijing fan Nederlân oan it ein fan de Twadde Wrâldoarloch feroaret noch hieltyd it tinken oer de striid foar frijheid dy't dêropfolgjend fierd waard yn wat doe noch Nederlânsk-Yndië hjitte. De feroarjende omgong mei dat ferline is ek werom te sjen yn Fryske romans dêr't Yndonesië in rol yn spilet. Yn in rige artikels op...

It lêste nûmer fan Ensafh fan 2020 is foar it grutste part wijd oan it tige koarte ferhaal (tkf ). Oarspronklik soe ditit nûmer wêze by de Lange Koartproazajûn dy't yn novimber holden wurde soe yn De Bogt fen Guné yn Frjentsjer, mar dy't spitigernôch fanwege korona net trochgean koe. Yn dit nûmer binne alle ferhalen opnaam dy't...

Ynterview mei de direkteur fan Omrop Fryslân Nina Hiddema oer ûnder mear kwaliteit tsjinoer kwantiteit, harkje nei meiwurkers en publyk, de taak fan de Omrop en it fertellen fan ferhalenyn De Moanne, Jiergong 19, nûmer 1, maart 2020, side 24-29, troch Baukje Zijlstra.

Op sneon 7 maart, de earste dei fan de Boekewike, organisearret Boeken fan Fryslân in literêre jûn yn de eardere synagoge, no Dansschool Saco Velt, yn Ljouwert. Spesjale gast is Annejet van der Zijl, skriuwster fan it Boekewikegeskink fan 2020. Geart de Vries sil mei har en mei de oersetter fan it geskink Baukje Zijlstra yn petear. De jûn...