Helden yn de Moanne

07-03-2023

Yn de earste Moanne fan 2023 stiet myn stik 'Helden', dat giet oer fan alles behalven oer helden, bygelyks oer oarloch en leafde, oer grimmitigens en betizing, oer dat it der ta docht watfoar ferhalen wy inoar fertelle.

de Moanne, jiergong 22, nûmer 1, febrewaris 2023 is te keap by de bettere boekhannel, mar kin ek online besteld wurde by de Moanne sels.