Utsteld gelok/Uitgesteld geluk/Happiness Delayed

16-02-2024

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed is de namme fan in ferhaleprojekt dat Ljouwert UNESCO City of Literature yn de simmer fan 2022 yn it kader fan Arcadia útfierd hat. 100 dagen lang waarden op 100 paradyslike plakken yn Fryslân 100 ferhalen fan 100 skriuwers ferteld. Ien dêrfan wie myn ferhaal 'Lytse kategismus fan gelok', oer in fûgelflapper en in brêgewipper en de fraach wat in ferhaal, revolúsje, ivichheid en gelok wêze kinne (op de webside fan Utsteld gelok te lêzen of te belústerjen, prachtich ynsprutsen troch Nynke Heeg). It ferhaal is ek yn trije talen opnaam yn it minyboekje Happiness Delayed, mei dêrneist útwreide ynformaasje oer de organisaasje en it projekt. Wylst ik sels it ôfrûne jier amper bûten de trijehoek Ljouwert-Dokkum-Grins west haw, reizigje de fûgelflapper en de brêgewipper de wrâld oer, nei ik wit net hoefolle oare City's of Literature: dat is gewoan magy. Mei tank oan alle minsken fan Ljouwert UNESCO City of Literature en oan oersetter David McKay foar 'A Little Catechism of Happiness'.

#

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed is de naam van een verhalenproject dat Leeuwarden UNESCO City of Literature in de zomer van 2022 in het kader van Arcadia heeft uitgevoerd. 100 dagen lang werden op 100 paradijselijke plekken in Fryslân 100 verhalen van 100 schrijvers verteld. Eén daarvan was mijn verhaal 'Kleine catechismus van geluk', over een vogelvanger en een brugwachter en de vraag wat een verhaal, revolutie, eeuwigheid en geluk kunnen zijn (op de website fan Uitgesteld geluk te lezen of te beluisteren, prachtig ingesproken door Nynke Heeg). Het verhaal is ook in drie talen opgenomen in het miniboekje Happiness Delayed, met daarnaast uitgebreide informatie over de organisatie en het project. Terwijl ik zelf het afgelopen jaar nauwelijks buiten de driehoek Leeuwarden-Dokkum-Groningen ben geweest, reizen de vogelvanger en de brugwachter de wereld over, naar ik weet niet hoeveel andere City's of Literature: dat is gewoon magie. Met dank aan alle mensen van Leeuwarden City of Literature en aan vertaler David McKay voor 'A Little Catechism of Happiness'.