Utsteld gelok op paradyslike plakken yn Fryslân

01-05-2022

Tusken 7 maaie en 14 augustus 2022, eltse dei fan de 100 dagen dat it kultureel programma Arcadia duorret, bringt Utsteld gelok fan Ljouwert UNESCO City of Literature in nij ferhaal op hieltyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân: 100 dagen, 100 ferhalen, 100 skriuwers, 100 lokaasjes. 1 fan dy 100 is myn ferhaal 'Lytse kategismus fan gelok'. Sjoch foar mear ynformaasje oer alle skriuwers, ferhalen, data en lokaasjes op Utsteld gelok.

#

Tussen 7 mei en 14 augustus 2022, iedere dag tijdens het 100 dagen durend cultureel programma Arcadia, brengt Uitgesteld geluk van Leeuwarden UNESCO City of Literature een nieuw verhaal op steeds een andere, paradijselijke plek in Fryslân: 100 dagen, 100 verhalen, 100 schrijvers, 100 locaties. 1 van die 100 is mijn verhaal 'Kleine catechismus van geluk'. Kijk voor meer informatie over alle schrijvers, verhalen, data en locaties op Uitgesteld geluk.