‘Ferhalen fertelle sit yn it DNA fan Fryslân’

20-07-2020

Ynterview mei de direkteur fan Omrop Fryslân Nina Hiddema oer ûnder mear kwaliteit tsjinoer kwantiteit, harkje nei meiwurkers en publyk, de taak fan de Omrop en it fertellen fan ferhalenyn De Moanne, Jiergong 19, nûmer 1, maart 2020, side 24-29, troch Baukje Zijlstra.

It ynterview is ek te lêzen op de website fan De Moanne.