De koma-korrektor ferskynt op Boekefeest 2018

01-03-2018

10 maart 2018, Schaaf City Theater, Ljouwert: Boekefeest 2018 mei Griet Op de Beeck, Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Elske Schotanus, Hilda Talsma en Baukje Zijlstra.

Kaarten oan de kassa €10,00, online no €7,50! Bestel se gau hjir.