Fleur

12-05-2019

Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019

It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan Explore the North, mei tank oan Hinke Dorenbosch foar it dielen fan har libbensferhaal, dat it útgongspunt foarme.