Fuort mei it hokjetinken

01-12-2018

Ynterview mei Lida Dykstra oer ûnder oare har boeken Wenje yn in skilderij, De huodsjes fan Mata-Hari en De weddenskipyn De Moanne,Jiergong 17, nûmer 7, desimber 2018, side 42-45, troch Baukje Zijlstra.

It ynterview is ek te lêzen op de webside fan De Moanne.