In eigen plak op 'e wrâld

01-03-2019

Ynterview mei Janneke Spoelstra oer ûnder oare har nije roman De parallaks en har nije dichtbondel Wij yn 'e draaimûne yn De Moanne, Jiergong 18, nûmer 1, maart 2019, side 38-41, troch Baukje Zijlstra.

It ynterview is ek te lêzen op de webside fan De Moanne.